Notice Highlights

Notice Published

विद्यार्थी भर्नाको लागि दोस्रो Counselling सम्बन्धि सूचना | B.Sc. Forestry Admission 2080

Thursday, December 7, 2023

B. Sc. Fisheries counselling & Admission 2080

Tuesday, December 5, 2023

विद्यार्थी भर्नाको लागि Counselling सम्बन्धि सूचना | B.Sc. Forestry Admission 2080

Tuesday, December 5, 2023

Application call for PhD Admission - 2023

Tuesday, December 5, 2023

Counselling Notice B.Sc. FORESTRY ENTRANCE EXAMINATION 2080

Monday, December 4, 2023

Merit List B.Sc. FORESTRY ENTRANCE EXAMINATION 2080

Monday, December 4, 2023

Notice & Pass_List of B.Sc. Forestry Entrance Examination 2080

Monday, December 4, 2023

B. V. Sc. & A. H. (Staff, Local, UDF) Quota 2080

Sunday, December 3, 2023

B. V. Sc.& A.H. Quota & B. Sc. Fisheries 2nd Merit Notice 2080

Friday, December 1, 2023

Province & Female Quota | B. V. Sc. & A.H and B. Sc. Fisheries Entrance Examination 2080

Thursday, November 30, 2023

Updated Quota Distribution Sheet - Day 1 | B.Sc. Ag. Admission 2080

Monday, November 27, 2023

B.Sc. Forestry को प्रवेश परिक्षा सम्बन्धि सूचना

Monday, November 27, 2023

Merit List and Admission notice | B. V. Sc. & A.H and B. Sc. Fisheries Entrance Examination 2080

Sunday, November 26, 2023

Merit List | B. V. Sc. & A.H and B. Sc. Fisheries Entrance Examination 2080

Sunday, November 26, 2023

B.Sc. Forestry मा भर्ना फाराम भर्ने म्याद बढाईएको सम्बन्धि सूचना

Wednesday, November 1, 2023

B.Sc. Forestry Online Admission 2080

Friday, August 25, 2023
Notice Published

विज्ञापन नं २८/०७८/०७९ बरिष्ठ बुक चेकर (खुला) पदको कम्प्युटर सिप परिक्षणको समय संसोधन गरिएको सम्बन्धि सूचना

Wednesday, November 8, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सिप परिक्षण सम्बन्धि सूचना

Friday, October 13, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

Monday, August 21, 2023

आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली

Monday, July 31, 2023

विज्ञापन नं. ३२/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (वाटरसेड म्यानेजमेन्ट) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Friday, March 24, 2023