Examination

Displaying 1 - 20 of 1399 Records
मौका परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन सम्वन्धी सूचना | Wednesday, December 6, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित सम्वन्धी सूचना | Wednesday, December 6, 2023

Withheld गरीएको परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित सम्वन्धी सूचना | Wednesday, December 6, 2023

Thesis Defense Result Notice | Wednesday, December 6, 2023

Result Notice | Wednesday, December 6, 2023

Online परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । | Tuesday, December 5, 2023

Thesis Defense Result Notice | Tuesday, December 5, 2023

Result Notice | Wednesday, November 22, 2023

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना | | Friday, November 10, 2023

Result Notice | Friday, October 13, 2023

Thesis Defense Result Notice | Thursday, October 12, 2023

Exam Notice and Schedule for Practical Examinations | Thursday, October 12, 2023

Thesis Defense Result Notice | Tuesday, October 10, 2023

Pages