Examination

Displaying 1 - 20 of 1275 Records
ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Thursday, June 1, 2023

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | | Tuesday, May 30, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना | Sunday, May 28, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | | Sunday, May 28, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | | Sunday, May 28, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | | Sunday, May 28, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | Wednesday, May 24, 2023

Thesis Defense Result Notice | Wednesday, May 24, 2023

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | | Sunday, May 21, 2023

Thesis Defense Result Notice | Wednesday, May 17, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना | | Wednesday, May 17, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | Sunday, May 14, 2023

Exam Notice and Schedule | Thursday, May 11, 2023

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Thursday, May 11, 2023

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना | Thursday, May 4, 2023

Pages