Examination

Displaying 81 - 100 of 1373 Records
विद्यावारिधि (PhD) तहका Course Cross Credit गरिएका नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना | Thursday, July 6, 2023

Revised Exam Notice and Schedule | Tuesday, July 4, 2023

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Tuesday, July 4, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | Tuesday, June 27, 2023

Result Notice | Tuesday, June 27, 2023

Exam Notice and Schedule | Tuesday, June 27, 2023

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Tuesday, June 27, 2023

Exam Notice and Schedule | Tuesday, June 27, 2023

परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना | Monday, June 5, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | Monday, June 5, 2023

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | Thursday, June 1, 2023

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना | | Tuesday, May 30, 2023

Pages