Service Commission

विज्ञापन नं. ०४ कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना | Wednesday, May 6, 2015

विज्ञापन नं. ०३ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Tuesday, May 5, 2015

विज्ञापन नं. ०३ को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Thursday, April 30, 2015

विज्ञापन नं. ०४ परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना | Wednesday, April 29, 2015

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Wednesday, April 29, 2015

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Thursday, April 23, 2015

विज्ञापन नं. ०२ को लिखित परिक्षाको नतिजा | Thursday, April 23, 2015

विज्ञपन नं ०४ खुल्ला (कर्मचारी) पदको परीक्षा सम्बन्धि सूचना | Monday, April 20, 2015

नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Monday, April 6, 2015

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा | Friday, April 3, 2015

Pages