Phone +97756591141

Email [email protected]

शैक्षिक वर्ष २076/77 का लागि B.Sc. Ag. सातौं र आठौं सेमेष्टरमा अध्यापन गराईने LEE 401 र LEE 402 मा ख़तने विद्यार्थीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना।

Added on: 2024-03-09 in FOA
Attachments Size
Notice 172.09 KB
Lists 230.88 KB
Recently updated on 2024-03-09 23:10:55