Notice Highlights

Notice Published

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

Monday, August 21, 2023

आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली

Monday, July 31, 2023

विज्ञापन नं. ३२/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (वाटरसेड म्यानेजमेन्ट) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Friday, March 24, 2023

विज्ञापन नं. ३१/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (सिल्भीकल्चर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Thursday, March 23, 2023

विज्ञापन नं. ३०/०७९/०८० (खुला, महिला, आ.ज.), उपप्राध्यापक (फरेष्ट्री) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Tuesday, March 21, 2023