Notices

शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ B. Sc. A. H र B. Sc. Fisheries मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने सूचना।

Added on: 2024-02-16 in FAVF
Attachments Size
Notice 282.11 KB
Recently updated on 2024-02-16 06:20:29